Bestuursrecht

Het bestuursrecht heeft betrekking op de relatie tussen burgers/ondernemingen en de overheid. Tot de overheid behoren gemeenten, provincies en waterschappen, ministeries en andere overheidsinstellingen. Het sociale zekerheidsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Hierin zijn wetten en maatregelen vastgelegd die ervoor zorgen dat burgers voorzien worden van een inkomen tijdens onder andere arbeidsongeschiktheid, ziekte of werkloosheid.

Het kan voorkomen dat de overheid als bestuursorgaan een besluit neemt waar u als burger het niet mee eens bent. Dit kan ingrijpende gevolgen voor u hebben wanneer bijvoorbeeld:

  • de gemeente uw bijstandsuitkering stop zet;
  • het UWV uw uitkering heeft inkort of stop zet;
  • de gemeente u een last onder dwangsom of bestuursdwang, of boete oplegt.

Ons kantoor kan u helpen bij het maken van bezwaar tegen de beslissing van het bestuursorgaan en eventueel daarna in beroep gaan bij de bestuursrechter.