Privacyverklaring Rezaie & Mahboub Advocaten 

Inleiding
Rezaie & Mahboub Advocaten (hierna ook: “wij” of “ons”) verwerkt persoonsgegevens voor haar dienstverlening. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via ons contactformulier van de website, e-mail, telefoon, WhatsApp, of voor het aangaan van een overeenkomst. Daarnaast is het mogelijk dat wij gegevens verkrijgen via derden, bijvoorbeeld een huisarts, lokale en plaatselijke advocaat, (justitiële) overheidsinstellingen, de Kamer van Koophandel of andere openbare bronnen. Met deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens zullen omgaan en uitvoering wordt gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

De persoonsgegevens
Alle informatie die wij ontvangen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden als persoonsgegevens aangemerkt. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam, tussenvoegsel, geslacht, geboortedatum;
 • Postadres, verblijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Titel / functie; 
 • IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoek en/of de pagina’s die u bekijkt;
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals uw BSN, gezondheidsinformatie, en strafrechtelijke gegevens;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie of stage, zoals uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Identiteitsgegevens, waar noodzakelijk een kopie van een afgeschermd identiteitsbewijs;
 • (Zakelijke) financiële informatie, zoals een bankrekeningnummer; 
 • Eventuele overige persoonsgegevens die wij van of over u ontvangen via derden. 


Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om juridische diensten aan u te kunnen verlenen en om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Verlening van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Advisering, vertegenwoordiging (in rechte) en doorverwijzing;
 • Het innen van declaraties; 
 • Werving en selectie (sollicitaties);
 • Evaluatie c.q. verbetering van onze dienstverlening (en/of website);
 • Gerechtvaardigd belang.

Grondslagen
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op de volgende gronden:

 • Uw toestemming;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • De uitvoering van een overeenkomst c.q. om u als advocaat bij te kunnen staan en/of
  juridisch te kunnen adviseren.

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard blijven zolang dit nodig is om de betreffende doeleinden te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd c.q. vernietigd. 

Indien u bij ons solliciteert, verwerken wij eveneens bepaalde persoonsgegevens van u. Dergelijke gegevens bewaren wij tot uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure en met uw toestemming maximaal 12 maanden. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Om de inhoud en het gebruik van onze website te optimaliseren en te verbeteren, hebben we inzage in het surfgedrag van websitebezoekers. Dat doen wij met behulp van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, het IP-adres wordt geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. 

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen. 

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

Wij verplichten onze stagiaires/medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het e-mailadres: .

Uw rechten
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Op basis van de wet heeft u een aantal rechten.

 • U heeft recht op inzage;
 • Recht op rectificatie, of verwijdering van uw persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin de wettelijke verplichtingen dit doorkruist. Wij zijn dan verplicht om uw gegevens te bewaren om aan deze verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Het recht om de gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Er kunnen in dit geval omstandigheden optreden waarin wij bevoegd zijn om uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht
Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze verklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Contact
Wij hopen dat wij u met deze privacyverklaring een helder beeld hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de privacyverklaring of een klacht, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: 

Rezaie & Mahboub Advocaten
Jan Luijkenstraat 20 H
1071 CN Amsterdam
T: 020 244 36 79
E: