Personen- en familierecht

قانون خانواده و احوال شخصیه

در قانون خانواده و احوال شخصیه اغلب به حقوق و وظایف ناشی از ازدواج، روابط خارج از چارچوب ازدواج، طلاق، جدایی، تولد و وفات افراد پرداخته می شود. این حوزه قانون بسیار گسترده و به ویژه دارای حساسیت های خاص خود می باشد که همه افراد به نوعی از انواع در طول زندگی خود با آن برخورد خواهند داشت. دفترمان می تواند در موارد زیر شما را مساعدت کند.

– طلاق و جدایی

– مهریه

– نفقه فرزند و همسر

– سرپرستی و حضانت

– معاشرت با و مراقبت از فرزند

– تغییر نام