Strafrecht

اعمال مستحق مجازات از تخلفات و جرایم تشکیل می شوند. تخلفات معمولاً اعمال خفیف هستند که توسط قاضی جرایم خفیفه در مورد آنها قضاوت می شود مانند عبور از چراغ قرمز راهنمایی، تردد در مکان های ممنوعه یا ادرار در معابر عمومی. جرایم در کل جدی تر از تخلفات هستند مانند سرقت، توهین، ضرب و شتم، حمل اسلحه و سوء استفاده جنسی.

اگر شما به عنوان متهم در یک پرونده کیفری دستگیر یا برای بازجویی احضار می شوید، بسیار مهم است که در اسرع وقت با یک وکیل کیفری تماس بگیرید تا از حقوق تان مطلع شوید. شما می توانید در صورت درگیر شدن در یک پرونده کیفری (در صورت دستگیری) در هر وقت روز با دفترمان تماس بگیرید.

قانون کیفری

بر اساس قانون کیفری یک متهم فقط برای انجام عملی که در قانون کیفری تحریم شده است مورد مجازات قرار می گیرد. به همین دلیل در کتاب قانون کیفری  ماده های متعددی درباره تخلفات و جرایم کیفری گنجانده شده است که وضع مجازات را بر افراد توجیه می کنند.

در قانون کیفری این قاضی ست که قضاوت می کند آیا یک فرد تخلف یا جرمی را مرتکب شده و به این دلیل باید مجازات شود یا خیر. باید خاطر نشان کرد که در قانون کیفری اصل بی گناهی شرط است به این معنی که فرد بی گناه پنداشته می شود مگر اینکه خلاف این مساله ثابت شود.